Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2011

    Ngày 05 tháng 12 năm 2011, BCH Công đoàn cơ sở trường THPT Nam Lý kết hợp với các tổ công đoàn tổ chức kết nạp cho 7 đồng chí Giáo viên mới của trường và trao thẻ Đoàn viên công đoàn cho 33 đồng chí. Như vậy, Công đoàn cơ sở trường THPT Nam Lý với số lượng 65 đ/c quyết tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012.

CÔNG ĐOÀN GD HÀ NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NAM LÝ 


Số:  01 /QĐ-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Lý Nhân, ngày 01 tháng 12  năm 2011      

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn 

 


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NAM LÝ

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX;

- Xét đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

- Theo biên bản cuộc họp của BCH Công đoàn trường THPT Nam Lý

   ngày 29/12/2011

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đồng ý kết nạp các đồng chí giáo viên có tên sau đây vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

                                                (danh sách đính kèm)

 

Điều 2: Các đồng chí giáo viên có tên trong danh sách ghi ở điều 1 là đoàn viên chính thức của Công đoàn Việt Nam, được tổ chức kết nạp tại các Tổ Công đoàn của trường THPT Nam Lý vào ngày 05 tháng 12 năm 2011.

 

Điều 3: Các đoàn viên được kết nạp theo quyết định này có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đoàn viên theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Điều 4: Các anh (chị) có tên ở điều 1, Ban Chấp hành, các Tổ công đoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

 

-Các Tổ CĐ

            "để thực hiện"                                        TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

- Lưu.                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                             Lê Trọng Hậu

 

        CĐ GD HÀ NAM

CĐ TRƯỜNG THPT NAM LÝ

 

 

DANH SÁCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Năm học : 2011 - 2012

 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

CM

Ngày về CQ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Biên

1988

Sinh

Tháng 9/2012

 

2

Trần Thị Hồng Gấm

1989

Anh

Tháng 9/2012

 

3

Trương Văn Huy

1989

Tháng 9/2012

 

4

Nguyễn Thị Liên

1989

Anh

Tháng 9/2012

 

5

Nguyễn Ngọc Thịnh

1987

Hoá

Tháng 9/2012

 

6

Trần Hải Yến

1985

Văn

Tháng 9/2012

 

7

Trần Thị Hải Yến

1989

Tháng 9/2012

 

 

 

                                                                                                          BCH


Comments