1108ngày kể từ khi
Bắt đầu năm học 2011-2012

976ngày kể từ khi
Kết thúc học kỳ I

  Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2011

      Ngày 05 tháng 12 năm 2011, BCH Công đoàn cơ sở trường THPT Nam Lý kết hợp với các tổ công đoàn tổ chức kết nạp cho 7 đồng chí Giáo viên mới của trường và trao thẻ Đoàn viên công đoàn cho 33 đồng chí. Như vậy, Công đoàn cơ sở trường THPT Nam Lý với số lượng 65 đ/c quyết tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012.

  CÔNG ĐOÀN GD HÀ NAM

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NAM LÝ   


  Số:  01 /QĐ-CĐCS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

               Lý Nhân, ngày 01 tháng 12  năm 2011      

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn   

   


  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NAM LÝ

   

  - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX;

  - Xét đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

  - Theo biên bản cuộc họp của BCH Công đoàn trường THPT Nam Lý

     ngày 29/12/2011

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Đồng ý kết nạp các đồng chí giáo viên có tên sau đây vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

                                                  (danh sách đính kèm)

   

  Điều 2: Các đồng chí giáo viên có tên trong danh sách ghi ở điều 1 là đoàn viên chính thức của Công đoàn Việt Nam, được tổ chức kết nạp tại các Tổ Công đoàn của trường THPT Nam Lý vào ngày 05 tháng 12 năm 2011.

   

  Điều 3: Các đoàn viên được kết nạp theo quyết định này có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đoàn viên theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   

  Điều 4: Các anh (chị) có tên ở điều 1, Ban Chấp hành, các Tổ công đoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

   

   

  Nơi nhận:

   

  -Các Tổ CĐ

              "để thực hiện"                                        TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

  - Lưu.                                                                                  CHỦ TỊCH

   

   

   

                                                                                                               Lê Trọng Hậu

   

          CĐ GD HÀ NAM

  CĐ TRƯỜNG THPT NAM LÝ

   

   

  DANH SÁCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

  Năm học : 2011 - 2012

   

   

  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  CM

  Ngày về CQ

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Ngọc Biên

  1988

  Sinh

  Tháng 9/2012

   

  2

  Trần Thị Hồng Gấm

  1989

  Anh

  Tháng 9/2012

   

  3

  Trương Văn Huy

  1989

  Tháng 9/2012

   

  4

  Nguyễn Thị Liên

  1989

  Anh

  Tháng 9/2012

   

  5

  Nguyễn Ngọc Thịnh

  1987

  Hoá

  Tháng 9/2012

   

  6

  Trần Hải Yến

  1985

  Văn

  Tháng 9/2012

   

  7

  Trần Thị Hải Yến

  1989

  Tháng 9/2012

   

   

   

                                                                                                            BCH


  Comments