BCH Đoàn Trường K43

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

KHOÁ 43 (NHIỆM KÌ 2011-2012)

________________________

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hà Đình Thuấn

Bí thư Đoàn trường

CĐGV

2

Đoàn Ngọc Chiến

Phó BT Đoàn trường

BT CĐGV

3

Trần Thị Lê

Phó BT Đoàn trường

Lớp trưởng 12A1

4

Trần Hải Yến

Ủy viên BTV

PBT CĐGV

5

Trương Xuân Mừng

Ủy viên BTV

CĐGV

6

Trần Thị Hồng Gấm

Ủy viên BCH

CĐGV

7

Trần Thị Hồng

Ủy viên BCH

BT 12A2

8

Nguyễn Thị Huế

Ủy viên BCH

LT 12B3

9

Trần Thị Thanh Nhàn

Ủy viên BCH

BT 12B2

10

Trần Thị Phương

Ủy viên BCH

LT 11B3

11

Trần Thị Thu Phương

Ủy viên BCH

BT 11A3

12

Trần Hữu Thi

Ủy viên BCH

BT 10A1

13

Trịnh Thị Kim Thoa

Ủy viên BCH

BT 10A3

14

Nguyễn Thị Huyền Trang

Ủy viên BCH

BT 12A3

15

Trần Đức Vinh

Ủy viên BCH

LT 11A1

Comments