Tổ Toán, Tin.

 TT

Họ và tên

Môn dạy

Công tác khác

Điện thoại

1

Mẫn Tiến Đạt

Toán

Tổ trưởng CM

0913491916

2

Trần Văn Biên

Toán

 

0984459814

3

Nguyễn Bá Quang

Toán

 

0912635562

4

Trần Thị Thu

Toán

Chủ nhiệm lớp 11B3

 

5

Trương Văn Ninh

Toán

Chủ nhiệm lớp 12A2

0977836506

6

Trần Thị Hiên

Toán

Chủ nhiệm lớp 10A2

0973094348

7

Trần Văn Hùng

Toán


01684150768

8

Dương Thi Yến

Toán9

Nguyễn Thị Hường

Toán


0978565909

10

Trần Văn Tiệp

Tin học

Tổ phó CM

0987841721

11

Bùi Văn Thái

Tin học

Chủ nhiệm lớp 10B1

01295168485

12

Trần Thị Hồng Phượng

Tin học

 

0978431327