DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

1

Lê Trọng Hậu

Phó Hiệu Trưởng

Toán

2

Mẫn Tiến Đạt

Tổ trưởng

Toán

3

Trần Văn Biên

GV

Toán

4

Nguyễn Bá Quang

GV

Toán

5

Trần Thị Thu

GV

Toán

6

Nguyễn Thị Hường

GV

Toán

7

Trương Văn Ninh

GV

Toán

8

Trần Thị Hiên

GV

Toán

9

Trần Văn Hùng

GV

Toán

10

Hà Thị My

GV

Toán

11

Trần Văn Tiệp

Tổ Phó

Tin

12

Bùi Văn Thái

GV

Tin

13

Trần Hồng Phượng

GV

Tin

 

Comments