THÔNG TIN MỚI‎ > ‎

Danh sách phòng thi lớp 10 (thi hết học kì I)

đăng 18:02, 19 thg 12, 2011 bởi Đinh Thanh Khương
TT SBD Họ và tên Ngàysinh Nơi sinh Lớp Ban Phòng
1 170.001 Nguyễn   Đình Am 07/10/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 1
2 170.002   Nguyên An 03/02/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 1
3 170.003 Trần Thị Kiều Anh 18/09/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 1
4 170.004 Phan Thị Lan Anh 02/07/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 1
5 170.005 Trần Thị Lan Anh 15/11/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 1
6 170.006 Trần Thị Lan Anh 03/11/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 1
7 170.007 Trương Thị Lan Anh 29/04/1995 Hà Nam 10B6 Cơ bản 1
8 170.008 Trương Thị Lan Anh 13/04/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 1
9 170.009 Trương Thị Lan Anh 18/11/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 1
10 170.010 Trần   Ngọc Anh 19/01/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 1
11 170.011 Trần Thị Phương Anh 05/08/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 1
12 170.012 Trần Thị Quỳnh Anh 01/09/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 1
13 170.013 Trần   Sỹ Anh 10/02/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 1
14 170.014 Trần Thị Thảo Anh 27/03/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 1
15 170.015   Thị Anh 22/08/1995 Hà Nam 10B4 Cơ bản 1
16 170.016   Tuấn Anh 15/04/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 1
17 170.017 Nguyễn   Tuấn Anh 06/12/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 1
18 170.018 Trần   Tuấn Anh 18/06/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 1
19 170.019 Trần   Tuấn Anh 24/08/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 1
20 170.020 Trần   Tuấn Anh 16/02/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 1
21 170.021 Trần   Tuấn Anh 03/01/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 1
22 170.022 Trần   Tuấn Anh 31/07/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 1
23 170.023 Nguyễn Thị Vân Anh 16/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 1
24 170.024 Trần Thị Hồng Ánh 12/08/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 1
25 170.025 Ngô Thị Ngọc Ánh 08/12/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 2
26 170.026 Trần Thị Ngọc Ánh 12/12/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 2
27 170.027 Đỗ   Thị Ánh 30/10/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 2
28 170.028 Trần   Thị Ánh 30/04/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 2
29 170.029 Trần   Thị Ánh 13/11/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 2
30 170.030 Trần   Thị Ánh 20/05/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 2
31 170.031 Trần   Trọng Bách 12/08/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 2
32 170.032 Trần   Tiến Báu 06/02/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 2
33 170.033 Trần   Quang Bắc 26/11/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 2
34 170.034 Thị Ngọc Bích 27/02/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 2
35 170.035 Trương   Thành Biên 20/05/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 2
36 170.036 Trần   Thanh Bình 08/01/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 2
37 170.037 Trương   Thanh Bình 16/02/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 2
38 170.038 Trần   Quang Cảnh 18/08/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 2
39 170.039 Trần   Văn Cao 15/03/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 2
40 170.040 Trần   Đình Chiến 07/01/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 2
41 170.041 Trần   Đức Chiến 19/04/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 2
42 170.042 Trần   Khắc Chiến 24/08/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 2
43 170.043 Trần   Quyết Chiến 30/09/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 2
44 170.044 Trần Thị Kiều Chinh 06/11/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 2
45 170.045 Nguyễn Thị Kim Chinh 15/07/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 2
46 170.046 Trần   Thị Chinh 04/10/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 2
47 170.047 Trần   Việt Chinh 22/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 2
48 170.048 Trần   Ngọc Chung 18/11/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 2
49 170.049 Trương   Thị Chung 28/05/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 3
50 170.050 Trần   Văn Chung 27/01/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 3
51 170.051 Trần   Năng Chương 21/03/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 3
52 170.052 Trần   Thành Công 02/11/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 3
53 170.053 Trần   Khắc Cương 20/06/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 3
54 170.054 Trương   Văn Cương 22/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 3
55 170.055 Trần   Mạnh Cường 05/08/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 3
56 170.056 Trần Thị Kiều Diễm 13/12/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 3
57 170.057 Phan Thị Ngọc Diệp 07/01/1996 Hà Giang 10A3 Tự nhiên 3
58 170.058 Nguyễn   Thị Dung 26/09/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 3
59 170.059 Trần   Thị Dung 07/11/1995 Hà Nam 10B4 Cơ bản 3
60 170.060 Trần   Thị Dung 30/04/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 3
61 170.061 Trần   Hữu Dũng 28/09/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 3
62 170.062 Nguyễn   Trọng Dũng 03/09/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 3
63 170.063 Trần   Văn Dũng 22/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 3
64 170.064 Trần   Văn Dũng 08/06/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 3
65 170.065 Trần   Viết Dũng 10/07/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 3
66 170.066 Trần   Xuân Dũng 15/10/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 3
67 170.067 Trần   Khánh Duy 14/11/1995 Hà Nam 10B2 Cơ bản 3
68 170.068 Trần   Huy Duyên 22/10/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 3
69 170.069 Trần   Thị Duyên 03/09/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 3
70 170.070 Trương   Thị Duyên 19/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 3
71 170.071 Trần Thị Thu Duyên 19/08/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 3
72 170.072 Trần   Đắc Dương 31/10/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 3
73 170.073 Nguyễn   Khắc Dương 02/09/1995 Nam Hà 10B1 Cơ bản 4
74 170.074 Trần   Quang Dương 03/11/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 4
75 170.075 Trần   Thế Dương 28/06/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 4
76 170.076 Ngô   Đại 06/01/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 4
77 170.077 Trương   Văn Đại 10/01/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 4
78 170.078 Phan Thị Anh Đào 22/01/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 4
79 170.079 Trần   Thị Đào 22/03/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 4
80 170.080 Trần   Quang Đạo 07/05/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 4
81 170.081 Trần   Hữu Đạt 15/02/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 4
82 170.082 Trần   Quốc Đạt 22/05/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 4
83 170.083 Trần   Đạt 27/05/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 4
84 170.084 Trần   Tiến Đạt 19/11/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 4
85 170.085 Trần   Trọng Đạt 30/03/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 4
86 170.086 Trần   Văn Đạt 13/02/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 4
87 170.087 Ngô Thị Hồng Điệp 14/04/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 4
88 170.088 Trần   Công Đỗ 24/07/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 4
89 170.089 Trần    Văn Đụng 10/08/1995 Hà Nam 10B6 Cơ bản 4
90 170.090 Đỗ   Đình Đức 22/09/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 4
91 170.091 Nguyễn   Đình Đức 20/01/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 4
92 170.092 Hoàng   Minh Đức 25/06/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 4
93 170.093 Trần   Trung Đức 07/01/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 4
94 170.094 Trần   Văn Đức 21/04/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 4
95 170.095 Trần Thị Ngọc Giang 12/12/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 4
96 170.096 Trần Thị Quỳnh Giang 18/09/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 4
97 170.097 Trần   Thị Giang 14/02/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 5
98 170.098 Trương   Thị Giang 14/08/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 5
99 170.099 Trần   Thị 17/01/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 5
100 170.100 Trần   Thị 10/05/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 5
101 170.101 Trần   Thu 24/05/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 5
102 170.102 Trần   Hải 16/05/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 5
103 170.103 Phạm   Ngọc Hải 09/07/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 5
104 170.104 Trần   Thị Hải 02/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 5
105 170.105 Trần Thị Hồng Hạnh 21/07/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 5
106 170.106 Trần Thị Hồng Hạnh 06/07/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 5
107 170.107 Trần Thị Hồng Hạnh 07/09/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 5
108 170.108 Trần Thị Minh Hạnh 03/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 5
109 170.109 Trần Thị Mỹ Hạnh 22/08/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 5
110 170.110 Trần Thị Mỹ Hạnh 07/11/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 5
111 170.111   Thị Hạnh 16/12/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 5
112 170.112 Trần   Thị Hạnh 04/01/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 5
113 170.113 Trần   Thị Hạnh 18/07/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 5
114 170.114 Trần   Thị Hạnh 12/01/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 5
115 170.115 Trần   Đình Hảo 08/02/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 5
116 170.116 Trần   Thị Hằng 22/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 5
117 170.117 Trần   Thị Hằng 30/07/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 5
118 170.118 Trương   Thị Hằng 18/11/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 5
119 170.119 Trần   Thu Hằng 29/12/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 5
120 170.120 Trần Thị Thuý Hằng 17/09/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 5
121 170.121 Trần Thị Ngọc Hân 05/03/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 6
122 170.122 Trần Thị Ngọc Hiền 15/02/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 6
123 170.123 Trần   Thị Hiền 04/11/1996 Nam  10A2 Tự nhiên 6
124 170.124 Trần   Thị Hiền 12/09/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 6
125 170.125 Trần   Thị Hiền 24/06/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 6
126 170.126 Trần   Thu Hiền 27/03/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 6
127 170.127 Trần   Thu Hiền 19/03/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 6
128 170.128 Trần Thị Thu Hiền 04/11/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 6
129 170.129 Trần   Quang Hiệp 20/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 6
130 170.130 Trần   Hữu Hiếu 05/12/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 6
131 170.131 Trần   Ngọc Hiếu 30/10/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 6
132 170.132   Văn Hiếu 15/04/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 6
133 170.133 Ngô   Xuân Hiếu 04/07/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 6
134 170.134 Trần   Thanh Hoa 26/05/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 6
135 170.135 Ngô Thị Thanh Hoa 07/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 6
136 170.136 Trần Thị Thanh Hoa 09/06/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 6
137 170.137 Phạm   Thị Hoa 03/01/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 6
138 170.138 Trương   Thị Hoa 07/01/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 6
139 170.139 Trần Thị Thu Hoà 21/06/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 6
140 170.140 Trương   Xuân Hoà 06/10/1995 Nam Hà 10B1 Cơ bản 6
141 170.141 Trần Thị Hòa 16/11/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 6
142 170.142 Trần   Thị Hoài 09/03/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 6
143 170.143 Trương Thị Thu Hoài 06/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 6
144 170.144 Trần   Phương Hội 15/09/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 6
145 170.145 Trần Thị Thanh Hồng 25/03/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 7
146 170.146 Trần   Thị Hồng 05/06/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 7
147 170.147 Trần   Thị Hồng 20/11/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 7
148 170.148 Trương   Thị Hồng 07/11/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 7
149 170.149 Trương   Thị Hồng 23/12/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 7
150 170.150 Trương   Thị Hồng 15/04/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 7
151 170.151 Trần Thị Kiều Huế 09/03/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 7
152 170.152 Trần Thị Ngọc Huế 29/09/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 7
153 170.153 Trần   Thị Huế 02/09/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 7
154 170.154 Trần Thị Hồng Huệ 25/12/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 7
155 170.155 Trần Thị Minh Huệ 28/10/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 7
156 170.156 Trương   Tuấn Hùng 19/12/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 7
157 170.157 Cao   Văn Hùng 13/11/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 7
158 170.158 Trần   Văn Hùng 02/12/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 7
159 170.159 Trần   Huy 06/10/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 7
160 170.160 Trần   Khắc Huy 10/03/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 7
161 170.161 Trần   Ngọc Huy 13/07/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 7
162 170.162 Trương   Quang Huy 10/06/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 7
163 170.163 Trần   Văn Huy 02/12/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 7
164 170.164 Trần   Văn Huy 01/12/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 7
165 170.165 Trần   Lưu Huyên 26/03/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 7
166 170.166 Trương Thị ánh Huyền 12/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 7
167 170.167 Trần   Khánh Huyền 02/09/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 7
168 170.168 Trần Thị Thanh Huyền 23/02/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 7
169 170.169 Trương Thị Thanh Huyền 20/03/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 8
170 170.170 Trương Thị Thanh Huyền 05/02/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 8
171 170.171 Trần   Thị Huyền 14/10/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 8
172 170.172 Trần   Thị Huyền 28/10/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 8
173 170.173 Ngô Thị Thu Huyền 15/07/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 8
174 170.174 Trần Thị Thu Huyền 03/11/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 8
175 170.175 Trương   Duy Huynh 21/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 8
176 170.176 Lưu Thị Lan Hương 10/07/1996 Thái Bình 10B7 Cơ bản 8
177 170.177 Trần Thị Mai Hương 15/09/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 8
178 170.178 Trần   Thị Hương 27/12/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 8
179 170.179 Trần   Thị Hương 12/07/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 8
180 170.180 Trần   Thị Hương 25/01/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 8
181 170.181 Trần   Thị Hương 31/01/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 8
182 170.182 Trần   Thu Hương 05/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 8
183 170.183 Thị Thu Hương 08/08/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 8
184 170.184 Nguyễn   Thị Hường 15/05/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 8
185 170.185 Trần   Thị Hường 13/01/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 8
186 170.186 Trương   Thị Hường 15/10/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 8
187 170.187 Trương Thị Thu Hường 07/01/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 8
188 170.188 Trần   Đức Khánh 17/07/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 8
189 170.189 Trần   văn khương 29/10/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 8
190 170.190 Nguyễn   Ngọc Kiên 04/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 8
191 170.191 Trần   Trung Kiên 26/06/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 8
192 170.192 Trần   Văn Kiên 20/01/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 9
193 170.193 Trần   Thị Kiều 16/12/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 9
194 170.194 Trần Thị Thuý Kiều 20/04/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 9
195 170.195 Nguyễn Thị Hương Lan 14/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 9
196 170.196 Trần   Thị Lan 14/08/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 9
197 170.197 Trần   Thị Lan 03/03/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 9
198 170.198 Trương   Thị Lan 05/03/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 9
199 170.199 Trần   Thị Lanh 17/12/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 9
200 170.200 Trần   Thị Lanh 20/06/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 9
201 170.201 Trần   Năng Lâm 24/06/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 9
202 170.202 Trần Thị Quỳnh Lâm 18/10/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 9
203 170.203 Trần Thị Thúy Lâm 10/10/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 9
204 170.204 Trần   Tùng Lâm 05/02/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 9
205 170.205 Trần   Thị Len 21/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 9
206 170.206 Trần Thị Nhật Lệ 15/04/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 9
207 170.207 Nguyễn   Thị Lệ 10/06/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 9
208 170.208 Trần   Thị Lệ 10/11/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 9
209 170.209 Trần   Thị Liên 27/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 9
210 170.210 Trần Thị Diệu Linh 11/06/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 9
211 170.211 Thị Khánh Linh 17/12/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 9
212 170.212 Trần Thị Mỹ Linh 01/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 9
213 170.213 Trương Thị Thanh Linh 28/06/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 9
214 170.214 Trần   Thảo Linh 31/10/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 9
215 170.215 Ngô   Thị Linh 21/11/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 9
216 170.216 Trần   Thị Linh 20/07/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 10
217 170.217 Trần   Thuỳ Linh 23/10/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 10
218 170.218 Trần   Thuỳ Linh 07/11/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 10
219 170.219 Trần Thị Thuỳ Linh 05/03/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 10
220 170.220 Trần Thị Thuỳ Linh 10/01/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 10
221 170.221 Trần Ngọc Tuấn Linh 06/02/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 10
222 170.222 Trần   Văn Linh 23/09/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 10
223 170.223 Trần   Văn Linh 29/11/1996 Nam Định 10B4 Cơ bản 10
224 170.224 Trương   Linh 10/07/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 10
225 170.225 Trần   Thị Lĩnh 15/02/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 10
226 170.226 Trần Thị Kim Loan 28/02/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 10
227 170.227 Trần Thị Phương Loan 25/04/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 10
228 170.228 Nguyễn   Thị Loan 26/02/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 10
229 170.229 Trần   Thị Loan 18/01/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 10
230 170.230 Trần   Đình Long 01/12/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 10
231 170.231 Ngô   Xuân Long 22/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 10
232 170.232 Đỗ    Quốc Lộc 20/03/1995 Hà Nam 10B1 Cơ bản 10
233 170.233 Trương   Thành Luân 11/11/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 10
234 170.234 Trần   Thành Luõn 25/11/1995  Hà Nam 10B4 Cơ bản A 10
235 170.235 Trần Thị Kim Luyến 04/08/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 10
236 170.236 Nguyễn   Huyền Lương 01/10/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 10
237 170.237 Trần Thị Thuý Mai 17/09/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 10
238 170.238 Trần   Ngọc Mai 31/07/1995 Hà Nam 10B3 Cơ bản 10
239 170.239 Trần   Ngọc Mạnh 20/06/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 10
240 170.240 Trần   Phương Mạnh 05/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 11
241 170.241 Trần   Tiến Mạnh 28/10/1996 Nam Định 10B2 Cơ bản 11
242 170.242 Trần Thị Hồng Minh 24/07/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 11
243 170.243 Ngô   Văn Minh 24/02/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 11
244 170.244 Trần   Thị 04/03/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 11
245 170.245 Trần   Thị Mỹ 28/07/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 11
246 170.246 Trương   Duy Nam 01/10/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 11
247 170.247 Phạm   Đình Nam 17/10/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 11
248 170.248 Trần   Đức Nam 19/01/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 11
249 170.249 Trần   Quang Nam 01/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 11
250 170.250 Trần   Văn Nam 18/08/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 11
251 170.251 Trần   Thị Nết 10/07/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 11
252 170.252 Trần Thị Thu Nga 05/11/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 11
253 170.253 Nguyễn   Thị Ngát 20/11/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 11
254 170.254 Thị Thuỷ Ngân 17/12/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 11
255 170.255 Ngân 01/11/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 11
256 170.256 Trần   Hữu Nghĩa 02/01/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 11
257 170.257 Trần   Thị Ngoan 14/09/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 11
258 170.258 Trần   Hồng Ngọc 23/10/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 11
259 170.259 Trần   Hồng Ngọc 03/10/1996 Nam Định 10A1 Tự nhiên 11
260 170.260 Trần Thị Hồng Ngọc 20/10/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 11
261 170.261 Trương Thị Hồng Ngọc 14/10/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 11
262 170.262 Trần Thị Minh Ngọc 28/08/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 11
263 170.263 Trần   Thị Ngọc 23/10/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 11
264 170.264 Trần   Thị Ngọc 16/02/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 11
265 170.265 Đỗ   Văn Ngọc 02/11/1995 Hà Nam 10B6 Cơ bản 12
266 170.266 Trần   Văn Ngọc 23/08/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 12
267 170.267 Nguyễn   Văn Ngôn 03/10/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 12
268 170.268 Trần   Trung Nguyên 10/10/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 12
269 170.269 Trần   Hữu Huyờn 05/11/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 12
270 170.270 Trần   Thị Nguyệt 22/09/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 12
271 170.271 Trần Thị Thanh Nhàn 22/01/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 12
272 170.272 Trần   Hồng Nhung 21/06/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 12
273 170.273 Trần   Thị Nhung 10/08/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 12
274 170.274 Trần   Thị Nhung 02/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 12
275 170.275 Trần   Văn Nin 22/09/1995 Hà Nam 10B7 Cơ bản 12
276 170.276 Trần   Thị Nõn 05/10/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 12
277 170.277 Ngô   Thị Oanh 12/09/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 12
278 170.278 Trần   Thị Phấn 31/07/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 12
279 170.279 Trần   Văn Phong 27/01/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 12
280 170.280 Nguyễn   Đình Phúc 03/10/1995 Hà Nam 10B1 Cơ bản 12
281 170.281 Trần   Thanh Phúc 05/01/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 12
282 170.282 Trần   Minh Phương 09/11/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 12
283 170.283 Nguyễn   Thị Phương 20/02/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 12
284 170.284 Trần   Thị Phương 12/03/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 12
285 170.285 Trần   Thu Phương 20/01/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 12
286 170.286 Trần   Thu Phương 05/01/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 12
287 170.287 Trần   Thu Phương 09/09/1996 Nam Định 10A2 Tự nhiên 12
288 170.288 Trần Thị Thu Phương 05/12/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 13
289 170.289 Nguyễn   Thị Phượng 08/04/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 13
290 170.290 Trần   Thị Phượng 06/09/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 13
291 170.291 Trần   Thị Phượng 07/11/1996 Nam Định 10A2 Tự nhiên 13
292 170.292 Trần   Duy Quang 04/11/1996 Nam Định 10B4 Cơ bản 13
293 170.293 Lờ   Duy Quang 07/01/1996 HàTây 10B2 Cơ bản 13
294 170.294 Trần   Đức Quang 14/09/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 13
295 170.295   Phú Quang 03/12/1995 Nam Hà 10B5 Cơ bản 13
296 170.296 Trần   Hồng Quân 25/03/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 13
297 170.297 Trần   Văn Quân 12/11/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 13
298 170.298 Ngô   Văn Quý 21/05/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 13
299 170.299 Trần   Kiên Quyết 02/02/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 13
300 170.300 Trương   Chúc Quỳnh 01/05/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 13
301 170.301 Trương Thị Lệ Quỳnh 19/02/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 13
302 170.302 Trần   Ngọc Quỳnh 10/10/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 13
303 170.303 Thị Như Quỳnh 28/06/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 13
304 170.304 Trần Thị Thúy Quỳnh 05/04/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 13
305 170.305 Trần   Văn Quỳnh 27/11/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 13
306 170.306 Ngô   Văn Sang 10/03/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 13
307 170.307 Phan   Thị Sinh 16/05/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 13
308 170.308 Trương   Thị Sinh 12/05/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 13
309 170.309 Trần   Hải Sơn 02/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 13
310 170.310 Trần   Hải Sơn 09/01/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 13
311 170.311 Trần   Minh Sơn 22/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 13
312 170.312 Nguyễn   Trọng Sơn 27/02/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 14
313 170.313 Nguyễn   Đình Sỹ 05/02/1995 Hà Nam 10B6 Cơ bản 14
314 170.314 Trần   Đình Sỹ 03/12/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 14
315 170.315 Trần   Văn Tài 27/02/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 14
316 170.316 Trần   Ngọc Tám 16/09/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 14
317 170.317 Trần   Đức Tâm 13/12/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 14
318 170.318 Trương Thị Thanh Tâm 16/09/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 14
319 170.319 Trần   Thị Tâm 17/07/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 14
320 170.320 Trần   Thị Tâm 01/10/1996 Hà Nam 10B3 Cơ bản 14
321 170.321   Văn Tây 10/02/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 14
322 170.322   Đức Thái 11/04/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 14
323 170.323 Trần   Ngọc Thái 07/08/1995 Nam Định 10B3 Cơ bản 14
324 170.324 Trần   Thị Thái 16/09/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 14
325 170.325 Trần   Xuân Thái 10/10/1996 Hà Nam 10B1 Cơ bản 14
326 170.326 Ngô   Minh Thành 07/09/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 14
327 170.327 Trần   Tiến Thành 07/11/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 14
328 170.328 Trần Thị Bích Thảo 07/05/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 14
329 170.329 Trần   Hữu Thảo 16/08/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 14
330 170.330 Trần   Phương Thảo 13/11/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 14
331 170.331 Trần   Phương Thảo 29/05/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 14
332 170.332 Trần Thị Phương Thảo 28/07/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 14
333 170.333 Trần Thị Phương Thảo 20/10/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 14
334 170.334 Trần   Thị Thảo 17/10/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 14
335 170.335 Trần   Thị Thảo 07/03/1996 Sơn La 10A1 Tự nhiên 14
336 170.336 Trần Thị Hồng Thắm 02/12/1995 Nam Hà 10B2 Cơ bản 15
337 170.337 Ngô   Thị Thắm 20/07/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 15
338 170.338 Nguyễn   Thị Thắm 12/09/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 15
339 170.339 Trần   Thị Thắm 25/08/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 15
340 170.340 Trần   Thị Thắm 16/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 15
341 170.341 Trương   Văn Thắng 10/01/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 15
342 170.342 Trần   Thị Thêu 26/11/1996 Nam Định 10A1 Tự nhiên 15
343 170.343 Trần   Hữu Thi 08/11/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 15
344 170.344 Trần   Văn Thiên 31/12/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 15
345 170.345 Trần   Văn Thiệp 03/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 15
346 170.346 Trần   Sỹ Thịnh 18/03/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 15
347 170.347 Trần   Quang Thọ 18/06/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 15
348 170.348 Trịnh Thị Kim Thoa 25/10/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 15
349 170.349 Trần   Thị Thoa 07/02/1996 Nam Định 10B2 Cơ bản 15
350 170.350 Trần   Thị Thoan 22/07/1995 Hoà Bình 10B6 Cơ bản 15
351 170.351 Trần   Văn Thông 18/03/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 15
352 170.352 Trần   Thị Thơ 29/06/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 15
353 170.353 Đỗ Thị Minh Thơm 01/05/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 15
354 170.354 Trần   Thị Thơm 29/01/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 15
355 170.355 Nguyễn   Hoài Thu 05/03/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 15
356 170.356 Trần   Thị Thu 15/11/1996 Nam Định 10B1 Cơ bản 15
357 170.357 Trần   Thị Thu 14/07/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 15
358 170.358 Trần   Trọng Thung 03/01/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 15
359 170.359 Trần   Thanh Thuỷ 19/06/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 15
360 170.360 Ngô   Thị Thuỷ 15/11/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 16
361 170.361 Trần Thị Thu Thuỷ 02/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 16
362 170.362 Trần Thị Phương Thuý 01/08/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 16
363 170.363 Trần   Thị Thuý 23/05/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 16
364 170.364 Trịnh   Thị Thuý 06/02/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 16
365 170.365 Trần Thị Thanh Thúy 03/03/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 16
366 170.366 Trần   Hoài Thương 24/01/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 16
367 170.367 Trần   Thị Thương 13/10/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 16
368 170.368 Trần Thị Thu Thương 03/07/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 16
369 170.369 Trần   Đức Thưởng 16/05/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 16
370 170.370 Đinh   Anh Tiến 03/11/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 16
371 170.371 Trần   Hán Tiến 05/03/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 16
372 170.372 Trần   Văn Tiến 26/07/1996 Nam Định 10A2 Tự nhiên 16
373 170.373 Trần   Thương Tín 07/02/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 16
374 170.374 Trần   Tình 21/08/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 16
375 170.375 Nguyễn   Thanh Tỉnh 15/03/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 16
376 170.376 Trần   Toàn 21/08/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 16
377 170.377 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/05/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 16
378 170.378 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/11/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 16
379 170.379 Trần Thị Huyền Trang 08/07/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 16
380 170.380 Trần Thị Huyền Trang 08/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 16
381 170.381 Trần Thị Huyền Trang 08/08/1996 Hà Nam 10A3 Tự nhiên 16
382 170.382 Trần Thị Huyền Trang 19/12/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 16
383 170.383 Trần Thị Quỳnh Trang 05/03/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 16
384 170.384 Trần Thị Huyền Trang 30/10/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 17
385 170.385 Nguyễn   Thị Trang 06/01/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 17
386 170.386 Trần   Thị Trang 11/01/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 17
387 170.387 Trần   Thị Trang 01/05/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 17
388 170.388 Trần   Thị Trang 23/01/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 17
389 170.389 Trần   Thu Trang 05/11/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 17
390 170.390 Trần   Thu Trang 04/12/1995 Nam Hà 10B6 Cơ bản 17
391 170.391 Trần   Thu Trang 19/06/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 17
392 170.392 Trần Thị Thu Trang 18/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 17
393 170.393 Trần Thị Thu Trang 30/11/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 17
394 170.394 Trần   Trọng Triệu 17/07/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 17
395 170.395 Trần   Việt Trinh 11/08/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 17
396 170.396 Trần   Văn Trình 10/02/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 17
397 170.397 Đỗ   Văn Trọng 03/06/1995  Hà Nam 10B7 Cơ bản 17
398 170.398 Trần   Ngọc Trọng 17/07/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 17
399 170.399 Trương   Quang Trường 23/12/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 17
400 170.400 Nguyễn   Văn Trường 02/04/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 17
401 170.401 Phạm   Xuân Trường 15/07/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 17
402 170.402 Đào   Quang Trượng 03/09/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 17
403 170.403 Trần   Anh 17/07/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 17
404 170.404 Trần   Trọng 19/09/1996 Hà Nam 10B2 Cơ bản 17
405 170.405 Nguyễn   Anh Tuấn 13/11/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 17
406 170.406 Trần   Tuấn 02/11/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 17
407 170.407 Trần   Đắc Tuấn 20/07/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 17
408 170.408 Trần   Hữu Tuấn 11/07/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 17
409 170.409 Hoàng   Mạnh Tuấn 18/09/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 18
410 170.410 Trần   Minh Tuấn 17/12/1995 Hà Nam 10B3 Cơ bản 18
411 170.411 Trần   Ngọc Tuấn 22/11/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 18
412 170.412 Trần   Hữu Tùng 14/05/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 18
413 170.413 Trần   Hữu Tùng 22/10/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 18
414 170.414 Trần   Mạnh Tùng 17/08/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 18
415 170.415 Trần   Thanh Tùng 08/02/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 18
416 170.416 Trần   Văn Tùng 04/09/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 18
417 170.417 Trần   Văn Tùng 12/01/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 18
418 170.418 Trần   Văn Tùng 14/11/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 18
419 170.419 Trần   Thế Tựng 21/01/1994 Hà Nam 10B2 Cơ bản 18
420 170.420 Trương   Thị Tuyên 15/03/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 18
421 170.421 Trần   Minh Tuyết 22/08/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 18
422 170.422 Hoàng   Thị Tuyết 21/12/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 18
423 170.423 Trần   Thị Tuyết 26/09/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 18
424 170.424 Trần   Khắc 31/05/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 18
425 170.425 Ngô Thị Kim Tươi 20/11/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 18
426 170.426 Trần   Thị Tươi 07/11/1996 Hà Nam 10B5 Cơ bản 18
427 170.427 Trần   Thị Tươi 27/11/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 18
428 170.428 Trần   Văn Út 22/08/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 18
429 170.429 Trần   Sỹ Văn 12/03/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 18
430 170.430 Trần Thị Hồng Vân 13/04/1996 Nam Hà 10A3 Tự nhiên 18
431 170.431 Trần Thị Lệ Vân 20/02/1996 Hà Nam 10A1 Tự nhiên 18
432 170.432 Trần   Thị Vân 28/12/1995 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 19
433 170.433 Trần   Thị Vân 06/06/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 19
434 170.434 Trần   Thị Vân 21/02/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 19
435 170.435 Trần   Thúy Vân 05/11/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 19
436 170.436 Trương   Duy Việt 14/07/1996 Nam Hà 10B5 Cơ bản 19
437 170.437 Nguyễn   Đình Việt 05/10/1996 Nam Hà 10A1 Tự nhiên 19
438 170.438 Trần   Viết Việt 25/08/1996 Nam Hà 10B1 Cơ bản 19
439 170.439 Trần   Ngọc Vinh 02/01/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 19
440 170.440 Trần   Ngọc Vinh 09/02/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 19
441 170.441 Trương   Thế Vinh 10/12/1996 Nam Hà 10B4 Cơ bản 19
442 170.442 Trần   Văn Vĩnh 08/10/1996 Hà Nam 10B7 Cơ bản 19
443 170.443 Trương   Đức 24/05/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 19
444 170.444 Trần   Gia 03/11/1996 Hà Nam 10B6 Cơ bản 19
445 170.445 Trần   Thị Vui 20/05/1996 Nam Hà 10B2 Cơ bản 19
446 170.446 Trần   Huy Vương 04/12/1996 Hà Nam 10B4 Cơ bản 19
447 170.447 Trần   Văn Xiêng 23/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 19
448 170.448 Nguyễn   Ngọc Xuyến 05/08/1995 Cần Thơ 10B7 Cơ bản 19
449 170.449 Trần   Ngọc Xứ 20/09/1996 Nam  10B5 Cơ bản 19
450 170.450 Trần   Hải Yến 28/04/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 19
451 170.451 Trần Thị Hải Yến 03/08/1996 Nam Hà 10A2 Tự nhiên 19
452 170.452 Trương Thị Hoàng Yến 21/01/1996 Nam Hà 10B7 Cơ bản 19
453 170.453   Phi Yến 10/04/1996 Hà Nam 10A2 Tự nhiên 19
454 170.454 Phan   Thị Yến 26/06/1996 Nam Hà 10B6 Cơ bản 19
455 170.455 Trần   Thị Yến 07/06/1996 Nam Hà 10B3 Cơ bản 19
Comments